tel. 579 724 828 biuro@otp.opole.pl

  OPOLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE

STATUT

POBIERZ STATUT OTP

STATUT OPOLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze” (w skrócie „OTP”). Dalej nazywane jest Towarzystwem.

§ 2

1. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawao stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
3. Towarzystwo zostało powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Wiodącą ideą Towarzystwa jest poszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat szeroko pojętej przyrody województwa opolskiego oraz propagowanie postawy jej poszanowania. Wśród głównych celów działania Towarzystwa wyróżnia się: działalność naukową, ochronę przyrody, popularyzację przyrodoznawstwa oraz edukację, a także integrację lokalnych przyrodników.

§ 4

1. Głównym obszarem działania Towarzystwa jest teren województwa opolskiego.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność na pozostałych obszarach Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Towarzystwo może podejmować działania również poza granicami kraju, celemnawiązania współpracy z innymi organizacjami, szkolenia kadr, zdobywania funduszy oraz realizacji celów statutowych.
4. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takimsamym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Opole.

§ 6

1. Towarzystwo zgodnie z obowiązującymi przepisami może posiadać logo i używać pieczęci.
2. Członkom Towarzystwa mogą być wydawane legitymacje oraz odznaki organizacyjne.

§ 7

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji celówstatutowych może także zatrudniać pracowników.
2. Głównymi źródłami finansów Towarzystwa są składki członkowskie, darowizny, dotacjei działalność gospodarcza. Zysk z działalności gospodarczej Towarzystwa może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych. Możliwe dziedziny działalności gospodarczej Towarzystwa zostały wyrażone w następujących kodach PKD:
01.11.Z – Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
01.13.Z – Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;
01.16.Z – Uprawa roślin włóknistych;
01.19.Z – Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
01.21.Z – Uprawa winogron;
01.24.Z – Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych;
01.25.Z – Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów;
01.28.Z – Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;
01.29.Z – Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;
01.30.Z – Rozmnażanie roślin;
01.41.Z – Chów i hodowla bydła mlecznego;
01.43.Z – Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych;
01.45.Z – Chów i hodowla owiec i kóz;
01.49.Z – Chów i hodowla pozostałych zwierząt;
01.50.Z – Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);
01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach;
01.64.Z – Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;
02.10.Z – Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
02.30.Z – Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna;
02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem;
10.31.Z – Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków;
10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw;
10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
10.84.Z – Produkcja przypraw;
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych;
20.41.Z – Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;
38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
47.21.Z – Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
58.11.Z – Wydawanie książek;
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
63.12.Z – Działalność portali internetowych;
68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania;
71.11.Z – Działalność w zakresie architektury;
71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
74.20.Z – Działalność fotograficzna;
74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;
74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
85.41.C – Placówki doskonalenia nauczycieli;
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.A – Nauka języków obcych;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z – Działalność muzeów;
91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
91.04.Z – Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
95.22.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;
95.24.Z – Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;
95.29.Z – Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. Wszystkiedziałania Towarzystwa mogą mieć charakter nieodpłatny. Działalność odpłatna może być natomiast realizowana jedynie w zakresie niemieszczącym się w dziedzinach wyrażonych za pomocą kodów PKD w ustępie 2 § 7.
4. Towarzystwo może realizować zadania publiczne w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej orazwyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnejspołeczeństwa,
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonychwykluczeniem społecznym,
5) działalności charytatywnej,
6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości orazrozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
9) ochrony i promocji zdrowia,
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracyi zagrożonych zwolnieniem z pracy,
12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności orazrozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
22) turystyki i krajoznawstwa,
23) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
24) ratownictwa i ochrony ludności,
25) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
26) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
27) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracymiędzy społeczeństwami,
28) promocji i organizacji wolontariatu,
29) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
30) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
31) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
32) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochronypraw dziecka,
33) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
34) promocji jednostek samorządu terytorialnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,w szczególności województwa opolskiego, miasta Opola oraz pozostałych gmin znajdujących się na terenie województwa opolskiego.

Rozdział 2
Cele i sposoby działania

§ 8

Głównymi celami statutowymi Towarzystwa są:
1. działalność naukowa,
2. ochrona przyrody,
3. popularyzacja przyrodoznawstwa oraz edukacja,4. integracja środowiska lokalnych przyrodników.

§ 9

Głównymi sposobami realizacji celów statutowych są:
1. prowadzenie badań lokalnej przyrody (np. inwentaryzacje, analizy stanu przyrodniczego),
2. działalność wydawnicza (publikacje naukowe i popularnonaukowe),
3. współpraca z ośrodkami naukowymi, instytucjami i organizacjami (także zagranicznymi),
4. organizowanie spotkań o charakterze naukowym i edukacyjnym (seminaria, konferencje,prelekcje),
5. realizacja filmów przyrodniczych, dokumentacja lokalnej przyrody,
6. tworzenie zbiorów przyrodniczych,
7. zapobieganie degradacji środowiska i prowadzenie działań rekultywacyjnych,
8. działalność interwencyjna i kontrolna w zakresie stanu środowiska przyrodniczego orazprzestrzegania przepisów i zasad ochrony przyrody, w tym inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowych, wyrażanie opinii na temat spraw z zakresu ochrony przyrody, wyrażanie wniosków i opinii w procesie stanowienia prawa, kierowanie wniosków i wystąpień do organów władzy publicznej oraz innych odpowiednich organów i podmiotów,
9. opieka nad obszarami cennymi pod względem przyrodniczym,
10. tworzenie i realizowanie programów ochrony przyrody,
11. zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postawproekologicznych, propagowanie idei ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju,
12. prowadzenie szkoleń,
13. organizowanie wycieczek przyrodniczych oraz akcji popularyzujących obserwowanieprzyrody jako formę spędzania wolnego czasu,
14. prowadzenie różnorodnych zajęć dla wszystkich grup wiekowych (lekcje szkolnei terenowe, zajęcia laboratoryjne),
15. organizacja konkursów wiedzy przyrodniczej,
16. organizacja wystaw fotograficznych i plastycznych oraz pokazów filmów przyrodniczych,
17. tworzenie infrastruktury przyrodniczej (wieże obserwacyjne, kładki, tablice informacyjneitd.),
18. utworzenie współpracujących ze sobą grup przyrodników rozmaitych specjalności,
19. poprawa komunikacji między opolskimi przyrodnikami, utworzenie serwisu i forum.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającaobywatelstwo polskie lub zagraniczne oraz mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który maograniczoną zdolność do czynności prawnych. Taki członek Towarzystwa może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć doTowarzystwa, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
4. Konieczne do uzyskania członkostwa zwyczajnego są następujące warunki: akceptacjastatutowych celów Towarzystwa, pisemne wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie składki. W przypadku negatywnej decyzji Zarządu w sprawie przyznania członkostwa zwyczajnego składka podlega zwrotowi.
5. Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd. Od negatywnej decyzji
Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie musi zostać przedłożone Zarządowi w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacji o podjęciu decyzji. Odwołanie zostaje rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu (nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia odwołania Zarządowi).

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa (z zastrzeżeniem zapisów zawartychw ustępach 2 i 3 § 11),
2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu (z zastrzeżeniem zapisówzawartych w ustępach 2 i 3 § 11),
3. brać udział w działaniach Towarzystwa oraz otrzymywać informacje na ich temat,
4. korzystać z pomocy Towarzystwa w ramach realizacji celów określonych w statucie,
5. zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Towarzystwa,
6. wglądu do protokołów Walnych Zebrań, sprawozdań z działalności Towarzystwa oraz dopozostałej dokumentacji,
7. posiadać legitymację Towarzystwa oraz nadawane przez nie odznaki.

§ 13

Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należą:
1. stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa,
3. regularne wpłacanie składek członkowskich (nie dotyczy członków mających poniżej 18 lat,którzy zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej),
4. godne reprezentowanie i dbanie o dobre imię Towarzystwa oraz przyczynianie się do jegorozwoju,
5. postępowanie zgodne z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, krajowa lub zagraniczna,która popiera działalność Towarzystwa oraz deklaruje wsparcie finansowe lub niepieniężne na jego rzecz za pośrednictwem pisemnego oświadczenia przedłożonego Zarządowi.
2. Osoba fizyczna ubiegająca się o status członka wspierającego musi mieć ukończone 18 latoraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Konieczne do uzyskania członkostwa wspierającego są następujące warunki: akceptacjastatutowych celów Towarzystwa, pisemne wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie składki. W przypadku negatywnej decyzji Zarządu w sprawie przyznania członkostwa wspierającego składka podlega zwrotowi.
4. Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd. Od negatywnejdecyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie musi zostać przedłożone Zarządowi w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacji o podjęciu decyzji. Odwołanie zostaje rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu (nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia odwołania Zarządowi).
5. Status członka wspierającego przyznawany jest na okres jednego roku kalendarzowego lubokres dłuższy.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo:
1. równoważne z prawami członków zwyczajnych wymienionymi w § 12 (z wyjątkiemustępów 1, 2 i 6),
2. samodzielnie lub poprzez upoważnionych na piśmie przedstawicieli uczestniczyć z głosemdoradczym w Walnym Zebraniu,
3. wykorzystywania (za zgodą władz Towarzystwa) informacji o posiadaniu członkostwawspierającego Towarzystwa we własnej działalności promocyjnej.

§ 16

Do statutowych obowiązków członków wspierających należą:
1. zadania równoważne z obowiązkami członków zwyczajnych określonych w § 13,
2. opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej indywidualnie pomiędzyczłonkiem wspierającym lub osobą przez niego upoważnioną a Zarządem,
3. ustalenia określone w ustępie 2 § 16 powinny zostać zawarte w pisemnym oświadczeniu,
4. terminowe i regularne wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń finansowych lubniepieniężnych.

§ 17

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna (posiadająca obywatelstwo polskie lubzagraniczne), która wniosła znaczny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
2. Osoba fizyczna, której proponuje się nadanie statusu członka honorowego, musi miećukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Pisemny wniosek o nadanie statusu członka honorowego wraz z uzasadnieniem możeprzedłożyć Zarządowi dowolna grupa co najmniej pięciu członków lub organ Towarzystwa.
4. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania.
5. Powiadomienie osoby, której proponowane jest nadanie godności członka honorowego,następuje drogą pocztową, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6. Uchwała o nadaniu członkostwa honorowego wchodzi w życie po złożeniu pisemnej zgodyprzez osobę, której to członkostwo nadano.

§ 18

1. Członkowie honorowi mają te same prawa, co członkowie zwyczajni, z wyjątkiem prawujętych w ustępach 1 i 2 § 12.
2. Członkowie honorowi mają te same obowiązki, co członkowie zwyczajni, z wyjątkiemobowiązków ujętych w ustępach 2, 3 i 4 § 13.

§ 19

Utrata praw członkowskich następuje poprzez skreślenie lub wykluczenie członka z Towarzystwa.

§ 20

Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje w przypadku:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa zgłoszonej Zarządowi w formiepisemnego lub mailowego oświadczenia,
2. zalegania z płaceniem składek członkowskich lub innych zdeklarowanych świadczeńw okresie dłuższym niż 12 miesięcy, pomimo wcześniejszego pisemnego lub mailowego upomnienia,
3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,4. śmierci członka.

§ 21

Wykluczenie członka Towarzystwa następuje w wyniku:
1. prowadzenia przez niego działań sprzecznych ze statutem Towarzystwa,
2. prowadzenia przez niego działań na szkodę Towarzystwa, godzących w dobre imię
organizacji,
3. nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa.

§ 22

1. Skreślenia lub wykluczenia z listy członków Towarzystwa dokonuje Zarząd.
2. Wniosek o skreślenie lub wykluczenie członka Towarzystwa może złożyć każdy organwładz Towarzystwa.
3. Członkostwo może ulec zawieszeniu na mocy decyzji Zarządu, na czas postępowaniawyjaśniającego w sprawie mogącej spowodować wykluczenie członka.

§ 23

1. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podającprzyczynę i pouczając o prawie do wniesienia pisemnego odwołania, jego terminie oraz organie uprawnionym do jego rozpatrzenia.
2. Termin odwołania od decyzji Zarządu wynosi 14 dni kalendarzowych, licząc od momentudoręczenia pisemnego zawiadomienia.
3. W przypadku skreślenia członka ponownego przyjęcia w poczet członków Towarzystwadokonuje Zarząd. W przypadku wykluczenia decyzja o ponownym przyjęciu w poczet członków następuje drogą uchwały podjętej przez Walne Zebranie.
4. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna i nie podlega kolejnymodwołaniom.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna Towarzystwa

§ 24

Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 25

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
2. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członkówzwyczajnych w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Jeżeli wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie wyrażą zgodę, głosowanie w sprawiewyboru władz można przeprowadzić w trybie jawnym.
4. Po upływie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełni obowiązki do dniawyboru nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 26
Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa, powołaną w celu podejmowaniauchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
2. Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie posiadający prawa wyborcze.
3. Kworum Walnego Zebrania stanowią wszyscy obecni na zebraniu członkowie uprawnienido głosowania.

§ 27

Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest co najmniej raz w roku na podstawie decyzji Zarządu.

§ 28

1. Walne Zebranie Nadzwyczajne może zostać zwołane przez Zarząd z jego własnejinicjatywy, na wniosek pisemny Komisji Rewizyjnej lub większości ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Wniosek lub żądanie powinny wskazywać przyczyny zwołania zebrania i proponowanyporządek obrad lub tematy do dyskusji.
3. W razie zmniejszenia liczby członków lub ustania możliwości funkcjonowania którejśz władz pochodzących z wyboru Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje się z urzędu. Zarówno Zarząd, jak i Komisja Rewizyjna mogą zaproponować kandydatów na nowych członków tych organów. Decyzję o ewentualnym włączeniu kandydata w skład danego organu podejmuje Walne Zebranie Nadzwyczajne.

§ 29

1. Zarząd ma obowiązek pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomićwszystkich członków zwyczajnych, honorowych i wspierających o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania (zarówno Zwyczajnego, jak i Nadzwyczajnego) najpóźniej 14 dni przed jego terminem.
2. W przypadku, kiedy Zarząd nie jest w stanie pełnić swoich funkcji, Walne Zebranie zwołujeKomisja Rewizyjna.

§ 30

Walne Zebranie może zwołać swoje kolejne posiedzenie bez potrzeby dochowania terminu i trybu zwoływania zebrań określonych w § 27, 28 i 29.

§ 31

1. Obradom Walnego Zebrania przewodniczy wybierane na początku obrad przez WalneZebranie Prezydium, w którego skład wchodzą Przewodniczący i Sekretarz.
2. Prezydium wybierane jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowyskładu osobowego uczestniczącego w Walnym Zebraniu.

§ 32

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. określanie kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
2. zatwierdzanie projektów, dokumentów strategicznych, planów pracy,
3. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
4. wybór władz Towarzystwa: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie wysokości i sposobów opłacania składek członkowskich,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Towarzystwa oraz analizarozliczeń finansowych za ubiegły rok i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
7. uchwalanie na wniosek Zarządu planu finansowego Towarzystwa,
8. uchwalanie zmian w statucie,
9. odwoływanie, w tym przed upływem kadencji, władz i ich członków,
10. nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,
11. podejmowanie innych uchwał i decyzji dotyczących Towarzystwa, w sprawachzgłoszonych przez członków lub organy Towarzystwa.

§ 33

1. Wnioski o wprowadzenie określonych spraw do porządku obrad Walnego Zebrania mogązgłaszać: Komisja Rewizyjna, Zarząd lub grupa stanowiąca większość ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
2. Wnioski o wniesienie spraw pod obrady Walnego Zebrania należy zgłaszać Zarządowi do7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3. Wnioski, które napłyną po tym czasie, mogą zostać przyjęte do porządku obrad decyzjąWalnego Zebrania.

§ 34

1. Porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd.
2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowii wspierający oraz osoby spoza organizacji, zaproszone przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

§ 35

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 36
Zarząd

1. Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa, kierującym całokształtem jegodziałalności i reprezentującym Towarzystwo na zewnątrz.
2. Za swoją pracę Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem.
3. Do reprezentowania Towarzystwa za pośrednictwem pism wymagany jest podpis Prezesa,Zastępcy Prezesa lub podpisy dwóch spośród pozostałych członków Zarządu. W przypadku dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych i finansowych opiewających na kwotę wyższą niż 100000 PLN wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa.
4. Osoby spoza składu Zarządu mogą występować (także samodzielnie) w imieniuTowarzystwa w określonych sprawach na mocy upoważnienia podpisanego przez Prezesa lub Zastępcę Prezesa.

§ 37

1. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach w związku z koniecznością podjęciastosownych decyzji, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, który kieruje także pracami w trakcie posiedzeń.W przypadku niemożliwości wypełnienia tych obowiązków przez Prezesa przejmuje je Zastępca Prezesa.
3. Warunkiem ważności uchwał Zarządu jest obecność co najmniej trzech jego członków.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilościgłosów decyduje głos Prezesa Towarzystwa, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Prezesa.
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę w trybie obiegowym.

§ 38

Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności:
1. realizacja celów statutowych i uchwalanego przez Walne Zebranie programuTowarzystwa,
2. kierowanie działalnością Towarzystwa i zarządzanie jego majątkiem,
3. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4. przedstawianie Walnemu Zebraniu planów finansowych,
5. uchwalanie rocznych programów pracy Towarzystwa,
6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
7. przedstawianie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań finansowych z działalnościTowarzystwa,
8. podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do krajowych i międzynarodowychorganizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji,
9. przyjmowanie i zwalnianie pracowników,
10. prowadzenie akcji mających na celu pozyskiwanie nowych członków,
11. zwoływanie i organizacja Walnego Zebrania,
12. prowadzenie dokumentacji wszystkich form działalności Towarzystwa,
13. przyjmowanie oraz skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
14. rozpatrywanie odwołań członków i kandydatów od decyzji Zarządu w sprawie nadanialub pozbawienia członkostwa,
15. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych
organizacji,
16. zdobywanie funduszy na prowadzenie działalności Towarzystwa,
17. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,
18. opracowywanie materiałów i składanie wniosków podczas Walnego Zebrania, w tymdotyczących budżetu i spraw osobowych,
19. uchwalenie regulaminu swojej pracy,20. inne, wynikające ze statutu.

§ 39

1. W skład Zarządu wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Prezes, Zastępca Prezesa,Skarbnik, Sekretarz i Członkowie Zarządu.
2. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem zaprzestępstwa z winy umyślnej.
3. W skład Zarządu mogą wchodzić małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mająograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Zarząd jest powoływany przez Walne Zebranie w wyniku wyborów.
5. Kandydaci do Zarządu powinni być obecni na posiedzeniu Walnego Zebrania. Mogą takżeprzedłożyć pisemną zgodę na kandydowanie.
6. Po ukonstytuowaniu się Zarząd samodzielnie wyłania spośród swojego grona Prezesa,Zastępcę Prezesa, Skarbnika i Sekretarza w trakcie trwania Walnego Zebrania.
7. Członek Zarządu nie może zasiadać jednocześnie w Komisji Rewizyjnej.
8. Członek Zarządu może pełnić swoją funkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.
9. W czasie trwania kadencji skład Zarządu może zostać poszerzony lub uzupełnionyw uzasadnionych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku zmniejszenia składu będącego wynikiem złożonej rezygnacji z funkcji lub ustania członkostwa wskutek wykreślenia bądź wykluczenia.
10. Decyzję o poszerzeniu lub uzupełnieniu składu Zarządu podejmuje Walne ZebranieNadzwyczajne. Zarząd może zaproponować kandydatów na nowych członków Zarządu.
11. Jeśli zmniejszenie składu dotyczyło osoby funkcyjnej, Zarząd wybiera spośróduzupełnionego składu nową osobę do objęcia wakatu.
12. Zarząd może samodzielnie dokonywać w trakcie kadencji reorganizacji w pełnieniufunkcji przez jego poszczególnych członków.

§ 40
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolującym zgodność działańpozostałych władz Towarzystwa ze statutem i obowiązującym prawem.
2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym wobec Zarządu i niepodlegającym muw zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych na pierwszym WalnymZebraniu w danej kadencji.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego gronaPrzewodniczącego oraz Zastępcę.
5. O ile statut nie stanowi inaczej, w przypadku Komisji Rewizyjnej stosuje się tryb wyborówi funkcjonowania analogiczny do tego dotyczącego Zarządu.

§ 41

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułuzatrudnienia z członkami Zarządu,
2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
3. być w większości małoletnimi w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolnośćdo czynności prawnych (większość składu Komisji Rewizyjnej muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych).

§ 42

Decyzje w formie uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jej członków.

§ 43

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,w posiedzeniach Zarządu.
2. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do żądania zwołania Walnego ZebraniaNadzwyczajnego.

§ 44

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. kontrola całokształtu działań Towarzystwa, która odbywa się co najmniej raz w roku,w szczególności kontrola gospodarki finansowej i wykonywania uchwał Walnego Zebrania,
2. kontrola opłacania składek członkowskich,
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych przedstawianych przezZarząd w terminie jednego miesiąca od ich wykonania, w tym sprawozdań z działalności pożytku publicznego,
4. składanie sprawozdań na posiedzeniach Walnego Zebrania i zgłaszanie wnioskówo udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członkówZarządu,
6. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych statutem,
7. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, a w raziepotrzeby żądanie zwołania wspólnego posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8. możliwość brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,9. składanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 45

Komisja Rewizyjna ma prawo do:
1. wglądu we wszystkie dokumenty Towarzystwa,
2. żądania od członków i władz Towarzystwa wszystkich szczebli złożenia pisemnych lubustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
3. zwoływania posiedzeń Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikającychz kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.

§ 46
Rada Naukowa

1. Organem doradczym może być Rada Naukowa. O jej powoływaniu (w tym o wyborzeczłonków), uzupełnianiu jej składu oraz o liczbie jej członków (nie mniejszej niż 3) decyduje Zarząd w drodze uchwały.
2. Do kompetencji Rady Naukowej należy opiniowanie i przygotowywanie treścidokumentów związanych z działalnością Towarzystwa (m.in. planów ochrony przyrody i wniosków o utworzenie form ochrony przyrody) oraz materiałów o charakterze naukowym i edukacyjnym, a także planów działalności Towarzystwa.
3. Długość kadencji Rady Naukowej określa Zarząd w drodze uchwały.
4. Zarząd może podjąć decyzję o odwołaniu Rady Naukowej w przypadku uznania brakupotrzeby jej funkcjonowania w danym momencie.
5. Wszelkie inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Naukowej (m.in. częstotliwośćjej posiedzeń) zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.
Rozdział 5
Majątek Towarzystwa

§ 47

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i inne prawamajątkowe.
2. Majątek Towarzystwa powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) subwencji, dotacji, ofiarności publicznej, darowizn, spadków i zapisów,3) dochodów pochodzących z własnej działalności Towarzystwa i jego majątku,
4) innych źródeł.
3. Dochody Towarzystwa w całości przeznaczane są na działalność związaną z realizacją celów, o których mowa w § 8, oraz realizacją zadań publicznych wymienionych w ustępie 4 § 7.

§ 48

1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej, formy i tryb prowadzenia rachunkowościTowarzystwa ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmujeZarząd.
3. W przypadku powołania Towarzystwa do spadku Zarząd zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić.

§ 49

1. Towarzystwo prowadzi działalność finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 50

1. Zmiana niniejszego statutu oraz rozwiązanie Towarzystwa następuje w wyniku uchwałyWalnego Zebrania podjętej większością przynajmniej dwóch trzecich głosów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie określa sposób jegolikwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
3. W przypadku rozwiązania Towarzystwa jego majątek może być przekazany wyłącznie innejorganizacji społecznej o podobnych celach statutowych.
4. Nazwa Towarzystwa nie może zostać przyjęta przez żadne inne stowarzyszenie powstałepo jego rozwiązaniu.

§ 51

W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawa o stowarzyszeniach.